arrow
arrow
 

Custom Thumbnails

 • ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱

  Read more...

 • ماژول مطلب انتخابی2

  ماژول مطلب انتخابی2

  ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱

 • ماژول مطلب انتخابی3

  ماژول مطلب انتخابی3

  ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱

  ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱

  ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱

تضاد شفافیت و صلب بودن: مصالحی که ذکر شد، مصالحی هستند که به مراتب دارای صلب بودن و حس سنگینی هستند. این حس سنگینی یا ماسونری2 در کنار جداره های شیشه ای و شفاف تضاد زیبایی ایجاد می کنند که این شیوه طراحی از آن بهره می جوید.