تضاد شفافیت و صلب بودن: مصالحی که ذکر شد، مصالحی هستند که به مراتب دارای صلب بودن و حس سنگینی هستند. این حس سنگینی یا ماسونری2 در کنار جداره های شیشه ای و شفاف تضاد زیبایی ایجاد می کنند که این شیوه طراحی از آن بهره می جوید.