arrow
arrow
 

Custom Thumbnails

 • ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱

  Read more...

 • ماژول مطلب انتخابی2

  ماژول مطلب انتخابی2

  ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱

 • ماژول مطلب انتخابی3

  ماژول مطلب انتخابی3

  ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱

  ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱

  ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱ماژول مطلب انتخابی۱

رنگ سیاه: رنگ سیاه دارای کاربرد گسترده ای در این شیوه طراحی است. خیلی از عناصر برای آنکه بخشی از زمینه شوند سیاه می شوند. گاه سقف و جزییاتش و گاه پایه های مبلمان. می توان گفت تنها رنگی که غالبا در این گونه آثار مشترک است رنگ سیاه مات و یا براق است. یکی از کاربرد های فراوان این رنگ در رنگ آمیزی قاب ها و فریم های پنجره ها و قفسه هاست.