این اصلی ترین قانون طراحی داخلی صنعتی است. هر عنصری دارای عملکردی است که در منطق طراحی صنعتی، عملکرد اولین حرف را حین طراحی می زند. به عنوان مثال یک درب باز کن نوشابه، شیوه طراحی اش از خوش دست بودن و کارا بودنش نشات گرفته، بنابراین یک سری استیل با فرمی کارا و یک دسته به طول و فرمی کارا، درب باز کن را تعریف می کنند. به همین تناسب، در معماری فضای داخلی عناصر دارای عملکرد به خصوص خود هستند. سیم های برق، لوله های آب، فن کوئل و کانال های تهویه و ...، همان شکل که هستند زیبا انگاشته می شوند و در چیدمان فضا با صلابت خاصی و به عنوان یک عنصر تماما کامل و زیبا قرار می گیرند. تقریبا می توان گفت این ویژگی طراحی داخلی صنعتی احاطه ی کاملی بروی کلیت منطق طراحی دارد. با همین استدلال هیچ گاه در این نوع طراحی عناصری همچون سقف کاذب بی معنی خواهند بود. زیرا چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. یا به عبارتی همه چیز به صورت اکسپوز (بی پرده) در فضا قرار می گیرد. 1